Ewidencja środków trwałych

raport na ekranieEwidencja środków trwałych to spis rzeczowych składników majątkowych danej firmy. Do jej prowadzenia zobowiązane są m.in. spółki z o.o., spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i osoby fizyczne prowadzące działalność osobową, które to rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorstwa te muszą rejestrować wskazane w ustawie, zakupione środki trwałe i odnotowywać informacje dotyczące m.in. ich daty nabycia lub zbycia, wartości i stawki amortyzacyjnej. Do środków trwałych zalicza się np. nieruchomości, pojazdy i maszyny. Oferujemy Państwu prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

Obowiązkiem wymienionych wyżej podmiotów gospodarczych jest również prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Zalicza się do nich m.in. prawa majątkowe, takie jak prawa autorskie, licencje, patenty i know-how oraz koszty poniesione na badania, rozwój technologii, a także nabytą wartość firmy. Wartości niematerialne i prawne, tak samo jak środki trwałe są podstawą do wykonania odpisów amortyzacyjnych. Mogą być one naliczane miesięczne, kwartalnie lub na koniec roku i obniżają podstawę opodatkowania firmy.

Naliczanie amortyzacji

Zajmujemy się księgowaniem i naliczaniem amortyzacji wskazanych środków trwałych stosując metodę liniową, degresywną i jednorazową. Przygotowujemy również plany amortyzacji i wykonujemy odpisy amortyzacyjne środków, które zostały ulepszone, w związku z czym wzrasta ich wartość początkowa. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w prowadzeniu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bądź w wykonywaniu odpisów według wskazanych na dany rok stawkach i naliczaniu amortyzacji, to zapraszamy do kontaktu.