Sporządzanie i wysyłanie PIT

telefon na dokumentachZajmujemy się sporządzaniem i wysyłaniem PIT – podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie dostarczonych przez Klienta dokumentów sporządzamy deklarację i wysyłamy ją do wskazanego Urzędu Skarbowego. Udzielamy informacji dotyczących należnych odliczeń i ulg, m.in. rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, na badania i rozwój oraz abolicyjnej. Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność najkorzystniejszego rozliczenia PIT. Wypełniamy m.in. deklaracje roczne: PIT-28, PIT-16A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Sporządzanie i wysyłanie CIT

Świadczymy usługi sporządzania i wysyłania CIT – podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawą opodatkowania w przypadku CIT jest dochód z zysków kapitałowych i z innych źródeł, np. ze sprzedaży towarów. Do obliczenia dochodu wykorzystuje się wielkość kosztów uzyskania przychodu, do których należą m.in. koszty reklamy, szkoleń, remontów, maszyn i oprogramowania komputerowego. Proponujemy Państwu sporządzenie deklaracji CIT i wybranych załączników oraz przesłanie ich do właściwego urzędu. Rozliczamy też podatek VAT i oferujemy usługi sporządzania JPK V7.

Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań finansowych

Zapewniamy kompleksową obsługę płatników podatku od osób prawnych, tj. spółek z o.o., akcyjnych, kapitałowych i komandytowo-akcyjnych, grup kapitałowych i innych podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji CIT. Sporządzamy sprawozdania finansowe wraz z wymaganymi przez prawo załącznikami. W większości podmiotów gospodarczych sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej. Niektóre podmioty zobowiązane są do złożenia również rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Naszą ofertę sporządzania deklaracji podatkowych kierujemy do osób rozliczających się ryczałtem, kartą podatkową i prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Sporządzamy też deklaracje dla osób, które osiągnęły przychód w związku z dochodami kapitałowymi, zbyciem nieruchomości bądź są zatrudnione na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne.